182 NATIONS IN ONE CITY

"Mångfald, möten och möjligheter" 

"Multiplicity, meetings and possibilities"